Vreedzame School algemeen              

Klik hier om naar de website van de Vreedzame School te gaan.


 

Wat is een Vreedzame school?

Conflicten komen overal voor, dus ook op school.
Dat is een risico maar ook een kans. Een risico omdat kinderen zich juist op school veilig zouden moeten voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een kans omdat juist de school een plaats is waar kinderen kunnen leren om beter om te gaan met conflicten. Leren om samen goede en vreedzame oplossingen te vinden. Het project De Vreedzame School biedt daarvoor een programma.
Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma moet de school tot een veilige plek maken voor kinderen.

Eén onderdeel van het project is het uitdelen van de z.g. "opstekers en afbrekers". In de klassen zijn deze termen besproken, en er zijn in elke groep afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat.
In de pauzes kunnen de kinderen "opstekers" verdienen door positief gedrag. Het kind krijgt dan een groen kaartje. Helaas gaat het ook nog wel eens fout. Als het ernstig is, kan ook een rode kaart getoond worden; er wordt dan een "afbreker" genoteerd. Bovendien wordt over het gebeuren nog nagepraat: hoe kun je het in het vervolg beter oplossen?


Een Vreedzame school is een plek waar...De lessen:

 
Blok 1: We horen bij elkaar
In dit blok besteden we tijd aan gemeenschapsgevoel: een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar leren kennen en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar, en een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Op die manier combineren we twee zaken: het creëren van een klimaat waarin ieder zichzelf kan zijn én kinderen leren een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.
Om een positieve sfeer in een groep te krijgen is het van belang om samen met de kinderen afspraken te maken over hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. We moeten de leerlingen verantwoordelijk maken en leren om elkaar te geven. Hoe meer verantwoordelijkheden zij mede dragen, hoe meer hun gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin kan groeien: het is dus gewenst dat iedere leerling een taak uitvoert ten behoeve van de klas.
Samen bespreken we de enkele eerste omgangsafspraken. De leerkracht geeft aan wat belangrijke regels van de groep en de school dit jaar zullen zijn. Tevens worden er afspraken gemaakt waarin de groep een grote stem heeft. Met behulp van Aap en Tijger worden er opstekers  bedacht die ze elkaar zouden kunnen geven. Ze ontdekken dat je een meningsverschil kunt hebben, ook als je vrienden bent. Ze leren om : Stop, hou op! te zeggen als je niet meer geplaagd wil worden en dingen te bedenken wat hoort bij goed luisteren. Kortom allemaal dingen die belangrijk zijn om een goed klimaat te bereiken.

Blok 2: We lossen conflicten op zelf op
Voor het goed functioneren van een de school of de klas is het van belang dat kinderen hun conflicten kunnen oplossen op een constructieve, vreedzame manier zonder geweld.
In dit blok leggen we de basis hiervoor. In deze lessen leren de kinderen:

 


Blok 3: We hebben oor voor elkaar
In dit blok stimuleren  we de kinderen dat ze een eigen mening hebben, dat ze met initiatieven komen.  We werken aan de gemeenschapszin, aan verbondenheid met elkaar. En leren we ze hoe om te kunnen gaan  met de altijd aanwezige belangentegenstellingen en meningsverschillen. Dat kan alleen als je 'oor hebt voor elkaar': als je  je verplaatst in de ander, als je luistert naar de ander, als  je belangstelling hebt en open staat voor de ander. En dan gaat het niet alleen om vaardigheden, maar vooral om de houding: de wil om 'oor te hebben voor elkaar'. Goed kunnen communiceren staat daarom centraal bij het oplossen van conflicten:

 


Blok 4: We hebben hart voor elkaar

In dit blok draait het om het herkennen van emoties en het handelen daarnaar. In een conflict kunnen de emoties hoog op lopen. Om conflicten op te lossen is het belangrijk dat je je eigen emoties herkent en erover kunt praten. Je zult er dan ook makkelijker invloed op uit kunnen oefenen. Als je dat kunt, heb je ook meer oog en begrip voor de emoties van anderen.

Boosheid kan leiden tot agressie en dat kan weer leiden tot conflicten die met geweld worden opgelost. Omgekeerd veroorzaken conflicten soms woede en boosheid.

We leren dat er niets mis is met boosheid, maar helpen de kinderen om op zo'n manier met hun boosheid om te gaan dat escalatie voorkomen wordt en er gezocht kan worden naar oplossingen. We willen kinderen laten inzien dat ze een alternatief hebben, bijvoorbeeld door af te koelen als ze voelen dat ze té boos zijn.  Ook wordt er in dit blok aandacht besteed aan : Samen staan we sterk. De leerlingen bedenken hoe ze iemand die iets niet durft kunnen helpen.Blok 5: 'we dragen allemaal een steentje bij'
In dit blok draait het om participatie. Op onze school maken we de leerlingen mede verantwoordelijk voor het sociale klimaat in school en in de klas. Door kinderen taken en verantwoordelijkheden te geven, werken we aan het bevorderen van gemeenschapszin. Het creëren van verbondenheid met de gemeenschap voorkomt veel problemen. Iedereen heeft het nodig om te voelen dat het uitmaakt dat je er toe doet. Ook zijn de klas en de school goed geschikt als oefenplaats, waarin de leerlingen ervaringen opdoen waarmee ze zich vaardigheden eigen maken die passen bij actief en betrokken democratisch burgerschap.

Daarnaast maken we leerlingen ook medeverantwoordelijk voor het oplossen van conflicten.
De leerlingen weten wat mediatie  is; conflictbemiddeling met behulp van een neutrale, derde partij. Ze leren hoe ze zonder hulp een conflict op kunnen lossen. Maar mochten ze er toch hulp bij nodig hebben, dan kunnen ze ook een mediator vragen om ze te helpen het conflict op te lossen.

 
Blok 6: 'we zijn allemaal anders'
Dit is alweer het laatste blok dit schooljaar. In blok één hebben we het gehad over een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Met behulp van blok twee hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een 'vreedzame en opbouwende' manier. Tijdens blok drie is aandacht besteed aan de manier waarop leerlingen communiceren met anderen. De leerlingen leerden in blok vier omgaan met hun gevoelens en die van anderen. In blok vijf draaide het om participatie, om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en om mediatie; elkaar helpen bij het oplossen van conflicten. In dit blok gaan de lessen over een open houding tegenover verschillen tussen mensen.
We willen de leerlingen voorbereiden op deelname aan onze samenleving, een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote mate van verscheidenheid. Een democratische samenleving kan met verschillen omgaan; verschillen van mening, verschillen in gewoontes, verschillen in cultuur.
Het 'kunnen omgaan met verschillen' betekent dat je je mening, cultuur, gewoontes niet aan de ander wil opleggen en dat je openstaat voor de ander. Wat natuurlijk andersom ook geldt.

Mensen zijn verschillend; bijvoorbeeld in uiterlijk, karakter, bezigheden, status, rijkdom, talenten, cultuur en in levensovertuiging. We willen de leerlingen aan de ene kant leren dat het vanzelfsprekend is dat er verschillen zijn en dat je respect, belangstelling en nieuwsgierigheid voor die verschillen kunt hebben. Aan de andere kant willen we ze leren dat die verschillen vaak helemaal niet zo groot of zo essentieel zijn. Dat de overeenkomsten tussen mensen groter zijn dan de verschillen.
Om goed met verschillen om te kunnen gaan, moet je het er over kunnen hebben: luisteren, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en je eigen mening durven verdedigen.


Kapstokregels Stefanusschool


In het kader van de Vreedzame School hebben we als school 4 overkoepelende regels geïntroduceerd. Dit zijn de kapstokregels.
De kapstokregels zijn zichtbaar in de school en in de klas.

Klik hier voor de presentatie van de kapstokregels.

 
                                                  
De Gouden opsteker
Een keer per jaar reiken we de Gouden Opsteker uit. Met het uitreiken van de Gouden Opsteker spreken de kinderen en ook ouders hun waardering uit voor iemand die dat jaar voor hen en voor de school belangrijk is (geweest).
De Gouden Opsteker reiken we uit bij het derde en laatste Open Podium van het schooljaar. Nominaties kunnen gedaan worden door middel van het inleveren van de briefjes die bij in de klas worden uitgedeeld en bij de ingang hangen.


De gouden opsteker 2018
En de gouden opsteker van het schooljaar 2017-2018 is gegaan naar Klazien! 
Ze helpt veel kinderen met Levelwerk, lezen, voorbereiden op allerlei lessen en nog veel meer!
Bedankt voor al je inzet Klazien. Deze opsteker heb je dubbel en dwars verdiend! 

 Wie kregen de gouden opsteker tot nu toe?
In 2018: Klazien Gutte
In 2017: Marlène
In 2016: Tineke
In 2015: Janine Stanic
In 2014: Gijs Kooopmans en Johanna Verbeek
In 2013: Annet den Braven.
In 2012: Nicolette van Meurs
In 2011: Ted Willemsen.